LM i Rønne


Go to content

Main menu:


21.04.17

Intern information > Referater fra afdelingsstyrelsesmøder > 2017

Referat fra AS-møde


Fredag d. 21. april 2017 kl. 19:00 hos Jørn Bech, Østermarie

Til stede: Jørn Bech (JB), formand; Ruben Elleby (RE), Niels Chr. Andersen (NCR), Olai Poulsen (OP), Birger
Skovgaard-Holm (BSH), Thorkild Lund (TL), kasserer og Hakon Christensen (HC), afdelingssekretær (referent).

1. Indledning v/JB med afsæt i bogen: ”Kongen – et portræt af verdens mest indflydelsesrige mand” af Timothy
Kellers s108-118 ”Om at komme”. Derefter samtale og bøn.

2. Protokol fra sidste AS d. 8. februar 2017
2.1. Underskrift af AS-protokol
Protokollen blev godkendt og underskrevet
2.2. Spørgsmål og opfølgning på sager fra protokollen
NCA orienterede om opfølgningen på pkt. 5 om Årsmødet. Gode samtaler.
BSH gjorde rede for aftalen med Aakirkeby hallen om lejen i forbindelse med Bibelkursus. AS bekræftede,
at søndagens program også næste år skal afvikles i Aakirkebyhallen

3. Siden sidst – evaluering/orientering
3.1. Afdelingsmøde d. 3. marts
Rammerne er fine på lejren. Fint med tid til at se nybyggeriet. Gode drøftelser i en tillidsfuld tone.

3.2. Aktuelt fra LMU v/HC
HC orienterede om nogle aktuelle ledelsesmæssige udfordringer i ungdomsarbejdet, og hvordan der har
været arbejdet med dem.

3.3. Lærerådsmøde – orientering v/JB
Referatet var udsendt til AS, og der var anledning til at drøfte forskellige forhold, som havde været oppe
på mødet. Der har været nogle temadrøftelser bl.a. om forkyndelsen og forkyndertraditionen vi praktiserer,
samt bredere drøftelse på baggrund af en større undersøgelse af unges forhold til seksualetik. Det
fremgår af referatet, at der kommer en opfølgning, og den vil AS gerne have ind på en kommende dagsorden.

3.4. Henvendelse fra Ø-koret ang. pianist
Korets dirigent skriver i et brev til AS, at korets pianist stopper til sommer. Sammen med en række andre
forhold, fx ændrede rejsemønstre blandt korets medlemmer, har koret været samlet og stillet spørgsmå-
let: ”Hvad vil vi med Ø-koret … eller vil vi det i det hele taget?” Det ser meget vanskeligt ud i forhold til at
finde en ny pianist inden for egne rækker, og koret kan ikke overleve uden en pianist. I brevet til AS skriver
korets dirigent Lis Gudbergsen at det har været foreslået, at det måske kan blive nødvendigt at aflønne
en for at spille i et eller andet omfang, og spørger hvad AS tænker om det. Eventuelt igennem kørepenge
eller på anden vis. Koret er selv klar over, at det ikke i sig selv er uproblematisk i forhold til det store
frivillige arbejde som også udføres i LM.
AS mener at vi skal strække os langt for at Ø-koret kan fortsætte sit virke. Og hvis det står og falder med
en eller anden form for mindre aflønning af pianisten, så er AS ikke afvisende over for det. JB melder tilbage.
2

4. Orientering om medarbejdersamtaler (K2 fra sidste ref.)
Intet referat.

5. Opfølgning fra afdelingsmødet
a) Missionspuljen – plan for kommunikation/markedsføring v/RE
Det udsendte oplæg rettes til af RE og teksten trykkes som en lille folder. Det sidste to pinde tages ikke
med. RE er AS kontaktperson over for ansøgerne. Kontaktpersonens opgave er at have dialogen med ansøgere
i hele processen. Meget vigtig med dialog forud for ansøgning sendes til AS. RE sørger for at teksten
bliver layoutet lidt. Der skal ikke trykkes en egentlig flyer, men teksten lægges ud på hjemmesiden,
og RE uddeler og gennemgår rammerne for missionspuljen på næste repræsentantskabsmøde.

b) Omfang af annoncepolitik (se sidste ref. pkt. 7)
Annoncekronerne går til annoncering af alt det som ikke foregår på søndage. Samlet set var der i AS opbakning
til at vi fortsætter annonceringen i det nuværende omfang med et udgiftsniveau omkring kr. 40.000. Annoncerne
er med til at synliggøre vores arbejde på en god måde.

c) Status på indsamling til LM Lejren – kommunikation og beløb!
Der er pt. indkommet kr. 37.000 fordelt på 11 personer. Derudover er der et lånebeløb på kr. 100.000! Der har
været informeret i nogle af kredsene ved nogen fra AS – men vi mangler fortsat Lobbæk, Nexø, Østermarie og
Hasle.
Thorkild Lund laver en skabelon til et lånebevis, som udsendes med dette referat til kredsene.
d) Mail fra Claus S Sørensen, Aarsballe d. 8/4 vedr. referatet fra afdelingsmødet
AS er opmærksom på anliggendet omkring behovene hos LMU også blev nævnt på afdelingsmødet, og at det
ikke kun fra LM Kids, som blev nævnt. Taget til efterretning.

6. Tilbagemelding fra Kirken på Klippen jf. AS-ref. 1. dec. 2016 pkt. 8 – og næste skridt!
Kirken på Klippen har nu meldt positivt tilbage på at gå med et det nævnte udvalgsarbejde. Samtidig blev der
refereret til, at ledelsen i Kirken på Klippen stadig overvejer den fremtidige struktur, i spændingsfeltet på den
ene side at bevare de lokale missionshuse, og på den anden side at tilgodese dem som ønsker gudstjeneste
hver søndag.
AS var enige om, at det er afgørende, at vi fastholder det lange perspektiv for LM Bornholm, og vover at se kritisk
på vores nuværende arbejde i lyset af drøftelserne på AS mødet 1/12 2016. Hvordan kan vi udvikle fx Kirken
på Klippen ”som en del af LM Bornholms arbejde- for at nå næste generation”? Samme spørgsmål kan
med lige stor ret stille til alle LM kredsene.
AS besluttede at bede NCA om i samarbejde med HC, at udarbejde et mere præcist forslag til kommissorium til
næste møde, hvorefter AS vil tage stilling til eventuel nedsættelse af en arbejdsgruppe.

7. Henvendelse om prædikantfordeling
AS drøftede en henvendelse fra Peter Krak omkring prædikantfordelingen. JB følger op.

8. Forberedelse af RS d. 14. juni
6.1 Udkast til dagsorden
Ud over de sædvanlige punkter med spørgsmål og kommentarer til AS referaterne og valg til AS, får vi besøg af
generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen. Emne for oplæg og drøftelse er endnu ikke fastlagt. Derudover
skal dagsordenen også indeholde en præsentation af Missionspuljen.

6.2 Forberedelse af valg til AS. Følgende er på valg: Jørn Bech og Ruben Elleby
Begge modtager genvalg.

9. Nye prædikanter (se sidste ref. pkt. 11)
AS fortsatte drøftelsen fra sidste møde og der arbejdes videre.

10. LM-Bornholms hjemmesider
I forbindelse med ændringerne for LUMI Radio på sigt, har der været anledning til at overveje de tekniske løsninger
bag LM-Bornholms hjemmesider og intranet. AS godkender at den nye hjemmeside placeres ved at vi
køber os plads på et webhotel.
Repræsentanter LUMI Radios bestyrelse inviteres til næste AS-møde til en drøftelse af processen omkring afviklingen
af LUMI Radios afvikling.

11. Næste møder:
• AS d. 13. juni
• RS d. 14. juni
• AS d. 11. september ændres til torsdag d. 14. september
• RS d. 25. september
• AS d. 30. november

12. Evt.
• Bidraget til afdelingskassen for medlemmer som både er medlemmer i en LM kreds og Kirken på Klippen
betales via kredsene. Har Kirken på Klippen medlemmer over 18 år som ikke er medlemmer af en
LM kreds, skal Kirken på Klippen betale kredsbidrag for disse.
• I LM Rønne står man pt. uden formand. Knud Erik Juhl er stoppet, og det har ikke været muligt at finde
en ny. Opgaverne er fordelt, så kredsen du ledes af det man kalder en kollektiv ledelse. Denne har en
kontaktperson, som er Niels Chr. Andersen.
*********
K-punkter (kommende møder):
• Synlighed i pressen.
Hvordan sikrer vi synlighed i vore lokale medier efter vi ikke længere har en lokalredaktør. Fx ifm. særlige
arrangementer som årsmøde, bibelkursus og snart 150 års jubilæum.
• Initiativer på baggrund af undersøgelse om seksualetikken med kristne unge (AS d. 21/4 2017 pkt.
3.3)

Forside | Hvem er vi? | Mødeplan | Aktiviteter | Tro | Intern information | Billeder og Historie | Links og kontakt | Site Map


Klokken er nu

Back to content | Back to main menu